Joke: Unicycle & Corn

Unicorn Joke

What do you get when you cross a unicycle with a cob of corn?

A unicorn…