Joke of the Day

Piano joke

What do you get when you drop a piano down a mine shaft?

A flat minor.